Loading Events

« All Events

Tegevusjuhendaja ja tugiisiku suhtlemis- ja meeskonnatöö oskused

september 26 - detsember 12

Edukalt lõpetajale TASUTA

Koht: Tercare Koolituskeskus, Metsa 1, Põlva
Aeg: 26.09. – 12.12.2024
Õppepäevad neljapäeviti algusega kell 9.00:
26.september
3., 10., 24., 31. oktoober
7., 14., 21., 28. november
5., 12. detsember
Maht: 92 ak tundi (86 kontakttundi), 2,6 EKAP
Hind: Osalejale tasuta, kaasrahastatakse ESF ja Eesti riigi vahenditest “Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine” meetme raames haridus- ja teadusministri 09.05.2024 käskkirja nr 1.1-2/24/119 alusel.
Koolitaja: Terje Paes, TLÜ, Sotsiaaltöö eriala, MA 2019 Täiskasvanute koolitaja, tase 7, Karjäärinõustaja, tase 7
Koolitusjuht: Eda Gross, tel. 5346 1209, eda.gross@aianduskool.ee

Sihtrühm

Koolitus on suunatud neile, kes soovivad tööle asuda või töötavad erinevas vanuses ja erinevate toimetulekuraskustega täiskasvanute tugiisikuna või tegevusjuhendajatena.

Eelistatud sihtrühmadeks on:

 • erialase tasemehariduseta täiskasvanud,
 • keskhariduseta täiskasvanud,
 • aegunud oskustega täiskasvanud 45+.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • Omab psühholoogilist valmidust töötada sotsiaalvaldkonnas;
 • toetab kliendi sotsiaalsete ja suhtlemisoskuste arendamist, tema võimetekohast kaasatust ja panustamist ühiskonda;
 • loob koostöös kliendiga turvalise keskkonna, mis toetab tema tegevusvõime kujunemist, säilimist, arendamist ning toetab ja juhendab klienti igapäevaelu toimingute kavandamisel, elluviimisel, lähtudes tema isikupärast, seisundist, erivajadusest, taustast ja harjumustest;
 • teab erinevate abivajadusega sihtrühmadega töötamise põhimõtteid;
 • kasutab suhtlemisel abivajajaga, meeskonnaga (sh. pere juhendamine), sotsiaalse võrgustikuga efektiivse suhtlemise võtteid kliendi toetamiseks igapäevaelu toimingutes;
 • järgib tugispetsialisti ja tegevusjuhendaja kutse-eetikat;
 • valdab enesejuhtimise ja tööalase motivatsiooni säilitamise võtteid.

Õppe sisu

A: Teoreetiline õpe (kokku 62 h)

 1. Eeldused ja vajadused tugiisiku ja tegevusjuhendajana töötamisel. (8h)
 • Omadused sotsiaalvaldkonnas töötamiseks:

– Soov ja valmisolek;

– inimlik hoolimine;

– empaatia, sallivus;

–  kliendi eripärade ja erivajaduste märkamine ja mõistmine;

–  oskus enda emotsioone reguleerida;

– oma emotsionaalse võimekuse hindamine sotsiaaltöö valdkonnas töötamiseks.

 • Mis on sotsiaaltöötaja eetikakoodeks?
 • Sotsiaaltöötaja kutse (tugiisik, tegevusjuhendaja, hooldustöötaja, sotsiaaltöötaja) Spetsialiseerumisvõimalused (nt. tugiisikute spetsialiseerumised:  abivajadusega lapse, rahvusvahelise kaitse saaja, sõltuvushäirega isiku, toimetulekuraskustega isiku, toimetulekuraskustega pere, väärkoheldud isiku tugiisik; tegevusjuhendaja.)
 • Seadusandlus ja õigusaktid.

2. Suhtlemisoskus (18 h)

 • Tugiisiku ja tegevusjuhendaja töö psühholoogilised alused.
 • Suhtlemispsühholoogia ja nõustamispõhimõtted tugiisiku ja tegevusjuhendaja töös.
 • Suutlikkuse hindamine suhtlusvõrgustikuga suheldes.
 • Probleemidega tegelemine ja lahendamine.
 • Konfliktsete olukordade märkamine ja lahenduse leidmine.
 • Suhtlemisviisi valimine.
 • Konfliktide ennetamine .
 • Suhtlemine erineva positsiooni, kultuuritausta ja maailmavaatega inimestega.
 • Tegevusvõime analüüs.

3. Meeskonna- ja koostööoskus. (24h)

 • Meeskonna- ja grupitöö põhimõtted.
 • Kliendi tähendusliku käitumise märkamine ja tema tunnetega toimetulek.
  • Kliendi tunnete väljendamise jälgimine erinevates käitumissituatsioonides.
  • Kliendi toetamine ja suunamine tema tunnete väljendamisel ja toimetulemisel suhtlemisel teistega.
  • Sobiv käitumine erinevates suhetes ja olukordades.
 • Kliendi toetamine sotsiaalse kaasatuse toetamisel ja panustamisel ühiskonda.
 • Toimetulekuraskustes isiku ja pere toetamine.
 • Koostöö kliendi perega.
  • Kliendi ja pere juhendamine
  • Toetamine igapäevaelu toimingutes
  • Abivajajaks laps/nooruk või täiskasvanu. Abivajaja erisused.
  • Lapse/nooruki emotsionaalse, vaimse ja füüsilise arengu toetamine peres, haridusasutuses.
  • Täiskasvanu emotsionaalse, vaimse ja füüsilise arengu toetamine peres.
 • Koostöö tugivõrgustikuga.
 • Meeskonnatöö korraldamine ja juhendamine.
 • Kolleegide toetamine.

4. Tähelepanu ja lisateadmisi vajavad teemad sotsiaaltöös. (12h)

 • Väärkohtlemine (olemus, ilmingud ja ennetamine).
 • Sõltuvushäired.
 • Erivajadus ja puude liigid.
 • Teadmised kultuurilisest mitmekesisusest (s.h. rahvusvahelise kaitse saajad)

5. Juhtumianalüüs.

B: Praktiline õpe (kokku 24h)

 1. Situatsiooniharjutused igapäevatööst lähtuvalt.
 2. Praktiliste juhtumianalüüside arutelu ning analüüs.
 3. Põlvamaal Maarja Küla/või ühe hooldekodu külastus.
 4. Kohtumine ja kogemuslikke nõuanded töötavalt tugiisikult/tegevusjuhendajalt.

C: Iseseisev töö ( kokku 6 tundi):

Juhtumianalüüs, tööalane eneseanalüüs

Lisainfo

Koolitustasus ei sisaldu majutus ega toitlustus. Koolituskeskusest ca 1 km kaugusel on avalikud toitlustusasutused ja toidukauplus.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks. Kool on kohustatud säilitama osaleja isikuandmeid vastavalt Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seadusele 5 aastat.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud  õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega, sh olete teadlik, et vastavalt õppekorralduse punktidele 1.7.3 ja 1.7.5 säilib kursusele kohale ilmumata jätmise ja katkestamise korral täiemahuline koolituskoha maksumuse kompenseerimise kohustus.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 7 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse algust edasi lükata või kursus ära jätta.
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm ja kuulumine sihtgruppi. Konkursi tekkimise korral otsustatakse õppegruppi pääsemine “Põhjenduse” lahtris oleva motivatsioonikirjelduse põhjal. Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust e-posti teel ühendust!

Details

Start:
september 26
End:
detsember 12
Cost:
Edukalt lõpetajale TASUTA

Venue

Tercare Koolituskeskus
Metsa 1
Põlva, Eesti
+ Google Map

Organizer

Eda Gross, koolitusjuht
View Organizer Website