Loading Events

« All Events

Lapsehoidja, õpetaja abi suhtlemis- ja meeskonnatöö oskused

september 27 - detsember 13

Edukalt lõpetajale TASUTA

Koht: Tercare Koolituskeskus, Metsa 1, Põlva
Aeg: 27.09. – 13.12.2024
Koolituspäevad on reedeti algusega kell 9.00
27.september
4., 11., 25. oktoober
1., 8., 15., 22., 29. november
6., 13. detsember
Maht: 92 ak tund, sellest 86 kontakttundi ja 6 iseseisva töö tundi
Hind: Osalejale tasuta, kaasrahastatakse ESF ja Eesti riigi vahenditest “Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine” meetme raames haridus- ja teadusministri 09.05.2024 käskkirja nr 1.1-2/24/119 alusel.
Koolitaja: Terje Paes, TLÜ, Sotsiaaltöö eriala, MA 2019 Täiskasvanute koolitaja, tase 7, Karjäärinõustaja, tase 7

Koolitusjuht: Eda Gross, tel. 5346 1209, eda.gross@aianduskool.ee

Sihtgrupp

Koolitus on suunatud neile, kes soovivad tööle asuda lasteaias õpetaja abi või lapsehoidjana või töötavad tugiisikud, kes soovivad ennast erialaselt täiendada.

Eelistatud sihtrühmadeks on:

 • erialase tasemehariduseta täiskasvanud,
 • keskhariduseta täiskasvanud,
 • aegunud oskustega täiskasvanud.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • Omab soovi ja  motiveeritud valmisolekut töötada lastega;
 • toetab lapse sotsiaalsete ja suhtlemisoskuste arendamist, tema võimetekohast kaasatust ja panustamist ühiskonda;
 • arvestab töös lastega individuaalse ja grupitöö põhimõtteid ning loob koostöös meeskonnaga emotsionaalselt ja sotsiaalselt turvalise keskkonna, toetamaks lapse toimetulekuoskuste kujunemist, arendamist ning toetab;
 •  juhendab lapsi ning  lapsevanemaid igapäevaelu toimingute kavandamisel, elluviimisel, lähtudes lapse isikupärast, vanusest, seisundist, erivajadusest (s.h. arenguhäirest) ja abivajadusest, taustast ja harjumustest ning nendest tulenevate töötamise põhimõtetest;
 • kasutab suhtlemisel lapse, lapsevanemate, tugivõrgustiku ja  meeskonnaga efektiivse suhtlemise võtteid lapse  toetamiseks igapäevaelu toimingutes, igakülgseks arendamiseks;
 • järgib oma töös lapsehoidja kutse-eetika põhimõtteid;
 • hindab enda emotsionaalset võimekust töötada lastega (s.h. erivajadusega lastega) ning valdab enesejuhtimise ja tööalase motivatsiooni säilitamise võtteid.

Õppe sisu

A: Teoreetiline õpe (kokku 62 h)

1.Lapsehoidja/ õpetaja abina töötamiseks vajaminevad eeldused, teadmised ja

 • Isikuomadused ja oskused lastega töötamiseks:

– Soov ja valmisolek;

– inimlik hoolimine;

– empaatia, sallivus;

– lapse eripärade ja erivajaduste märkamine ja mõistmine;

– oskus enda emotsioone reguleerida;

– oma emotsionaalse võimekuse hindamine lastega töötamiseks.

 • Lapsehoidja eetikakoodeks, lapsehoiuteenuse eesmärgid ja võimalused.
 • Lapsehoidja Tase 4 ja 5 kutse taotlemine.
 • Seadusandlus ja õigusaktid.

2. Suhtlemisoskus (18 h)

 • Lapsehoidja/ õpetaja abi töö psühholoogilised alused.
 • Suhtlemispsühholoogia ja nõustamispõhimõtted lapsehoidja/ õpetaja abi töös.
 • Ülevaade arengupsühholoogiast, ja -häiretest, erivajadustest.
 • Suutlikkuse hindamine suhtlusvõrgustikuga suheldes.
 • Lapse identiteedi toetamine ja aktsepteerimine.
 • Probleemidega tegelemine ja lahendamine. Konfliktide ennetamine.
 • Konfliktsete olukordade märkamine ja lahenduse leidmine.
 • Vestlused lapsevanematega.
 • Sotsiaalse võrdsuse ja õigluse põhimõtete järgmine töös;

3. Meeskonna- ja koostööoskus. (24h)

 • Meeskonna- ja võrgustikutöö põhimõtted.
 • Lapse sotsiaalsete oskuste ja võrgustiku kujundamine.
 • Sotsiaalselt adekvaatne käitumine erinevates suhtlemisolukordades.
 • Erivajadusega lapse ja pere toetamine.
 • Koostöö lapsevanematega, perega; pere juhendamine lapse emotsionaalse, vaimse ja füüsilise arengu toetamisel peres, haridusasutuses.
 • Koostöö tugivõrgustikuga.
 • Meeskonnatöö korraldamine ja juhendamine.
 • Kolleegide toetamine.

4. Tähelepanu ja lisateadmisi vajavad teemad lapsehoidja/ õpetaja abi töös. (12h)

 • Väärkohtlemine (olemus, ilmingud ja ennetamine). Väärkoheldud lapse toetamine.
 • Erivajadus ja puude liigid.
 • Käitumishäirega laps ja tema rahustamine ning temaga toimetulek.
 • Teadmised kultuurilisest mitmekesisusest (s.h. rahvusvahelise kaitse saajad)

5. Juhtumianalüüs.

B: Praktiline õpe (kokku 24h)

 1. Situatsiooniharjutused igapäevatööst lähtuvalt.
 2. Praktiliste juhtumianalüüside arutelu ning analüüs.
 3. Põlvamaal Maarja Küla külastus (Intellektipuudega laps).
 4. Kohtumine ja kogemuslikke nõuanded töötavalt lapsehoidjalt/ õpetaja abilt.

C: Iseseisev töö ( kokku 6 tundi):

Juhtumianalüüs, tööalane eneseanalüüs

Lisainfo

Koolitustasus ei sisaldu majutus ega toitlustus. Koolituskeskusest ca 1 km kaugusel on avalikud toitlustusasutused ja toidukauplus.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud  õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 7 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse algust edasi lükata või kursus ära jätta.
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm ja kuulumine sihtgruppi. Konkursi tekkimise korral otsustatakse õppegruppi pääsemine “Põhjenduse” lahtris oleva motivatsioonikirjelduse põhjal. Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust e-posti teel ühendust!

Details

Start:
september 27
End:
detsember 13
Cost:
Edukalt lõpetajale TASUTA

Venue

Tercare Koolituskeskus
Metsa 1
Põlva, Eesti
+ Google Map